"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ"
כבוד לזולת ולסביבה הוא תנאי הכרחי בבניית מרחב לימודי המבטיח את איכות חיינו בביה"ס. מחויבים אנו בהקפדה על הנהלים ובשמירה על חזותו של המוסד וטיפוחו.
 
אורחות חיים
אלימות מכל סוג פוגעת בכבודו של הזולת ובכבוד לסביבה .
הטיפול בהפרות משמעת, אלימות ופגיעה ברכוש ביה"ס יהיה מיידי ובהתאם לחומרת ההפרה.
כל ההליך הטיפולי יהיה מתועד בתיקו האישי של התלמיד.
כמו כן, ידווח הטיפול לידיעת ההורים גם במשוב בית הספר.
בכל מקרה של אלימות ו/או ונדליזם, התלמיד יגיש עבודה בנושא המתאים.
א. אלימות
א1. אלימות מילולית
ההפרה: שימוש באלימות מילולית על סוגיה השונים: קללות, הצקה, ועלבונות כלפי תלמיד אחר ו/או מבוגר מצוות העובדים בבית הספר.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. שיחת בירור.
ב. יידוע הורי התלמיד ו/או הזמנתם לשיחה.  
ג. התלמיד ישא בעונש על פי שיקול דעת צוות ביה"ס (יתנצל הפוגע בפני הנפגע) – ובכלל זה השעיה.
א2. אלימות מילולית חמורה
ההפרה: השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשני ופגיעת תלמיד במורה.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. שיחת ברור ותיעוד.
ב. יידוע הורי התלמיד ו/או הזמנתם לשיחה.
ג. התלמיד יישא בעונש עפ"י שיקול צוות ביה"ס (יתנצל הפוגע בפני הנפגע) ובכלל זה השעיה.
ד. ניתן להשעות את התלמיד בין יום לעשרה ימים בהתאם לחומרת האירוע ובהתייחס לחוזר מנכ"ל.
ה. השעיה מעל שישה ימים תהיה בהתייעצות עם המפקחת על ביה"ס.
 ו. במקרים חמורים – יימסר דיווח למשטרה.
 
א3. אלימות פיזית
ההפרה: שימוש באלימות פיזית מכל סוג שהוא (גם אם התרחשו "בצחוק"): דחיפות, מכות, צביטות, יריקות וכיו"ב.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. שיחת בירור ותיעוד.
ב. השעיית התלמיד ליום אחד בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל.
ג.  יידוע הורי התלמיד בשיחה ובכתב.
ד.  תיעוד בתיקו האישי של התלמיד ובמשוב.
 
א4. אלימות פיזית חמורה
חל איסור מוחלט על נשיאת סכינים, כלים ומכשירים חדים ומסוכנים, נפצים, חזיזים וכל חפץ העלול לגרום לחבלה גופנית, נזק לרכוש או לבהלה.
במקרה של חשד לנשיאת חפצים כגון אלו המוזכרים לעיל, ניתן יהיה לערוך חיפוש בכליו של התלמיד ע"י שומר ביה"ס ובנוכחות מורה.
הפרה: גרימת נזק גופני או נפשי חמור, שימוש בכלי מסוכן, זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט, אלימות כלפי מורה או עובד וכיו"ב.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. שיחת בירור ותיעוד.
ב. התייעצות בינמקצועית להגדרת האירוע כאירוע אלימות חמור.
 ג. יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי.
ד. דיווח מיידי למשטרה ולרשויות החוק.
ה. השעיית התלמיד מביה"ס עפ"י טווח הימים המוגדר בחוזר מנכ"ל.
 
א5. פגיעה מינית
ההפרה: פגיעה בעלת אופי מיני של תלמידים בתלמידים.
תגובה בעקבות ההפרה:
א.  דיווח לפקיד סעד ו/או למשטרה.
ב.  הקמת צוות בינמקצועי לטיפול עפ"י חוזר מנכ"ל.
ג.  השעיית התלמיד עפ"י שיקול צוות ביה"ס ובהתאם לחוזר מנכ"ל.
 
א6. התנהגות בפעילות חוץ בית ספרית: טיולים, סיורים, הצגות וכדומה
על התלמיד לנהוג בהתאם לתקנון על כל סעיפיו.
התלמיד חייב להישמע להוראות המורים והמלווים.
תגובה בעקבות הפרת התקנון:
א. הצוות המלווה יפעיל שיקול דעת ויקבל החלטה בהתאם לתקנון.
במהלך טיול תיתכן השעיה מפעילויות שונות  כגון: מסיבות, פעילות ערב וכיו"ב.
ב. במקרים של הפרה חמורה של התקנון  בטיול– התלמיד יוחזר לבית הספר לאלתר. הורי התלמיד יחויבו בעלות הנסיעה ותימנע מהתלמיד השתתפות בפעילות מחוץ לביה"ס על פי שיקול הנהלת בית הספר.
ג. במקרים של התנהגויות חמורות הפוגעות ומסכנות את הפעילות הבית ספרית, תישקל אפשרות של הפסקת הפעילות והחזרת התלמידים לביתם.
ד. צוות ביה"ס רשאי לשקול השתתפות בטיולים של תלמידים שהתנהגותם בעייתית במהלך השנה.  במקרים כאלה רשאי בית הספר להתנות את יציאת התלמידים בליווי הוריהם.
 
תלמיד שלא יסדיר תשלומים ו/או לא יביא אישור חתום ע"י ההורים עד המועד המפורסם בחוזר לטיול – לא יוכל להשתתף בטיול.
 
ב. ונדליזם, גרפיטי, גניבה וגרימת נזק בבית הספר
על המורים להקפיד על נעילת הדלתות בהפסקות ובסוף יום.
 
ב1. ההפרה: פגיעה ו/או השחתת רכוש ציבורי או פרטי.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. שיחת בירור.
ב. יימסר דיווח להורי התלמיד ובמידת הצורך יזומנו לשיחה .
ג. התלמיד ישא בנזק וישלם את עלותו ו / או תיקונו.
ד. התלמיד ישא בעונש על פי שיקול דעתו של הצוות החינוכי- יידרש לשעות שירות בקהילה ו/או השעיה מביה"ס.
ה. תיבנה תוכנית התערבות לתלמיד על פי שיקול דעתו של צוות ביה"ס.
 
ב2. בנסיבות אירוע חמורות :
א. דיווח למשטרה.     
ב. קיום ההליך הבית ספרי שלעיל.
 
ב3. גניבת רכוש ציבורי ו / או פרטי.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. שיחת בירור.
ב. יימסר דיווח להורי התלמיד ובמקרה הצורך יוזמנו לשיחה.
 ג. התלמיד ישא בעונש על פי שיקול דעתו של צוות ביה"ס-ובכלל זה השעיה מביה"ס.
 ד. תיבנה עבור התלמיד תוכנית התערבות.
ה. מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות לתלמיד עפ"י שיקול דעתו של צוות בית ספר.
 
ב4. בנסיבות אירוע חמורות :
א. דיווח למשטרה.
ב. דיווח להורי התלמידים המעורבים באירוע.
 ג. קיום הליך בית ספרי כמתואר לעיל.
 
 
ג. נוכחות, היעדרות, איחורים, שחרורים ויציאה משטח בית הספר
בית הספר נדרש לביטחונם הפיזי של התלמידים. התלמידים מחוייבים להימצא במתחם בית הספר בכל שעות יום הלימודים. לפיכך תלמיד לא ישוטט בתוך ביה"ס ומחוצה לו במהלך יום הלימודים ללא אישור מביה"ס.
חל איסור מוחלט על יציאת תלמידים מבית הספר מכיתות ז' – יב' לפני השעה 12.35 – סוף השיעור חמישי. 
תלמיד שהוריו מבקשים לשחררו מביה"ס לפני תום יום הלימודים, יציידו אותו במכתב המפרט את הסיבה לכך. המכתב יימסר על-ידי התלמיד למחנך / לרכז השכבה / לממונה על הבית. כמו כן יתקשרו ההורים בטלפון למחנך.
נהלי שחרור:
1.תלמיד ישוחרר במהלך יום לימודים אך ורק ע"י אחות ביה"ס, מחנך או רכז השכבה לאחר יידוע ההורים.
2. התלמיד יגיע לשומר עם אישור מודפס (נמצא במזכירות) ועליו חותמת בית הספר.
 תלמיד היוצא מבית הספר ללא אישור מגורם מוסמך – עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.
3. השומר לא יאפשר לתלמידים לצאת משער בית הספר (אפילו לא לרחבה שמחוץ לשער).
4. דף מעקב – יימצא אצל עדנה במזכירות שיתעד אישור יציאת תלמידים משטח בית הספר.
5.  השומר – אצל השומר יימצא דף מעקב העוקב ומתעד כניסה ויציאה של מבוגרים שאינם עובדי בית הספר.
 
בעת בחינות: תלמיד המסיים את הבחינה טרם הזמן הרשמי יישאר בכיתה עד לצלצול.
* יש להעביר מיידית דיווח למחנכת הכיתה על תלמיד משוטט.
 
ההפרה: שוטטות ו/או יציאה מתחום בית הספר ללא אישור מהצוות החינוכי.
תגובה לאחר ההפרה הראשונה:
א. שיחת בירור של המחנכת, עם התלמיד והוריו.
 ב. ייחתם חוזה בין התלמיד והוריו לבין ביה"ס.
 תגובה לאחר ההפרה שנייה:
א. התלמיד והוריו יוזמנו לוועדה בינמקצועית בבית הספר.
ב. בניית תוכנית התערבות לתלמיד.
ג. עפ"י שיקול הצוות המקצועי, הצוות המקצועי רשאי להחליט על השעייה מיום לימודים תוך יידוע ההורים.
 
תגובה לאחר הפרות נישנות:
א. יימסר דיווח לפיקוח, לרשות ולקב"סית.
ב. הצוות המקצועי יחליט עפ"י שיקול דעתו על השעייה מיום לימודים תוך יידוע ההורים.
ג. במקרים חוזרים של שוטטות תתכנס וועדה בינמקצועית ותדון בתפקודו של התלמיד ובכלל זה בהמשך לימודיו בביה"ס.
 
ג1. איחורים בתחילת יום הלימודים:
יום הלימודים מתחיל בשעה 8.10 בבוקר בדיוק. (בשעה 8.10 ייסגר שער ביה"ס).
תלמידים שיגיעו באיחור יישארו מחוץ לשער ביה"ס ליד עמדת השומר.
בשעה 8.15 יורשו התלמידים להיכנס לשיעור. האיחור ייחשב כהיעדרות ויטופל בהתאם לנהלי היעדרות משיעורים.
 
ג2. איחורים במהלך יום הלימודים
יש להגיע בזמן לכל שיעור – מייד עם הישמע הצלצול לסיום ההפסקה.
תגובה לאחר הפרת הכלל:
א. בצבירה של יותר משלושה איחורים, תתקיים שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.
ב. יידוע ההורים.
ג. במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה ו/או המורה המקצועי לגיבוש תוכנית משותפת למניעת האיחורים.
ד. במידה שהאיחורים נמשכים,  יעורבו גורמים נוספים: מנהלת יועצת ובמידת הצורך קב"סית ותבנה תוכנית התערבות.
 
ג3. נוכחות התלמיד בבית הספר
נוכחות מלאה של התלמיד במערכת החינוך הינה חובה לימודית. על התלמיד להיות נוכח בכל השיעורים. על התלמיד להציג אישורים מתאימים על כל היעדרות. יש להציג האישורים למורים המקצועיים ולמחנך הכיתה.
עפ"י חוק מנכ"ל, נוכחות סדירה בשיעורים מהווה מרכיב בהערכת השגי התלמידים.
ההפרה: היעדרות בלתי מוצדקת משיעורים.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. שיחת בירור.
 ב. יידוע הורי התלמיד.
ג. תלמיד הממשיך להיעדר מביה"ס ( ברצף או לסירוגין ) ללא אישור מתאים, יוזמן בליווי הוריו לשיחה עם המחנכת, רכזת השכבה והצוות החינוכי הרלוונטי. תיבנה תוכנית בשיתוף הוריו של התלמיד למניעת היעדרויות נוספות.
ד. המשיך התלמיד להיעדר מביה"ס ( ברצף או לסירוגין ) ללא אישור מתאים, יועבר לטיפול קצינת ביקור סדיר ועניינו יידון עם הפיקוח והרשות. במקרה שבו תלמיד ממשיך להיעדר תתכנס וועדה בינמקצועית שתדון בהתנהגותו ובכלל זה העברה למסלול לימודים אחר
    או הפסקת לימודיו בביה"ס.
 
השתתפות בטיולים ובסיורים
הטיולים והסיורים הינם חלק מתוכנית הלימודים.
התלמידים מחוייבים להופיע לכל ימי הלימודים ולכל הפעילויות המתקיימות במסגרת בית הספר.
 
תלמיד ישוחרר מפעילות זו על סמך המלצה רפואית או אישור ההורים.
תלמיד שנעדר מטיול מסיבה מוצדקת יגיש בקשה בכתב להחזרת דמי הטיול.
ועדת טיולים המורכבת מנציגי בית הספר וועד ההורים תחליט על גובה ההחזר.
 
ד. עישון בשטח ביה"ס
עישון בתחומי ביה"ס ובפעילויות חוץ בית ספריות אסור בתכלית האיסור, וזאת על פי
תקנון משרד החינוך ותקנות ביה"ס ופסול מבחינה בריאותית.
( פעילויות חוץ בית-ספריות כוללות: טיולים, סיורים, מסיבות, הצגות וכו')
כמו כן, אין לעשן ברחבה שממול שער בית הספר.
 
שימוש בנרגילה דינו כעישון.
תגובה לאחר הפרת האיסור בפעם הראשונה:
א. שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.
ב. יידוע ההורים.
ג. התלמיד יידרש למטרה חינוכית בהקשר לתופעה.
 
תגובה לאחר הפרת האיסור בפעם השנייה:
א. השעיית התלמיד מיום לימודים
ב. הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בביה"ס.
ג. במקרה של עישון חוזר בביה"ס ובפעילויותיו תישקל התערבות מקצועית בשיתוף הורי התלמיד.
 
 
ה. שימוש בסמים ובאלכוהול
ה1. חשד לשימוש בסמים
חל איסור מוחלט על שימוש בסמים. ( שימוש בנרגילה בבית הספר דינו כשימוש בסם).
 
תגובה בעקבות הפרת האיסור:
א. היוועצות עם קצין הנוער במשטרה.
ב.  זימון התלמיד בליווי הוריו למנהלת בית הספר.
ג.   במקביל תכונס ועדה בית ספרית בשיתוף שירות מבחן כמתחייב מחוזר מנכ"ל בנדון לבניית תוכנית התערבות טיפולית.
ד. המשך מעקב וטיפול ע"י גורם טיפולי מוסמך  לטיפול בסמים.
 
ה2. סחר בסמים
חל איסור מוחלט על סחר בסמים.  סחר בסמים הינו עבירה פלילית.
 
תגובה בעקבות הפרת האיסור:
א. דיווח למשטרה.
ב. זימון וועדה בית ספרית בשיתוף שירות מבחן לדיון בהתנהגות התלמיד ובכלל זה יישקל המשך לימודיו של התלמיד בביה"ס.
ג. בניית תוכנית טיפולית לתלמיד- בהתאם להחלטת הוועדה.
ד. מעקב.
 
ה3. שתיית אלכוהול
חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול בשטח בית הספר וכן בפעילויות בית ספריות כגון:
מסיבות, טיולים, סיורים וכו'.
 
תגובה בעקבות הפרת האיסור:
א. התלמיד יושעה ליום אחד ויוזמן לוועדה בינמקצועית בביה"ס בליווי הוריו.
ב. התלמיד יכין עבודה בנושא.
ג. תימנע השתתפות התלמיד בפעילויות מחוץ לביה"ס בהתאם לסוג הפעילות.
ד. תישקל מעורבות מקצועית טיפולית לגמילה מאלכוהול.
ה. במקרים של דיווח אודות תלמיד הנמצא במצב של שכרות בביה"ס או מחוצה לו יש להפנות את המקרה לפקיד הסעד.
ו. במקרים חוזרים תתכנס וועדה בינמקצועית שתדון בהתנהגותו החמורה של התלמיד ובנקיטת צעדים בהתאם.
 
ו. הופעה הולמת
תלבושת:
תלמיד חייב להגיע לבית הספר בתלבושת תקנית הכוללת:
חולצת טריקו חלקה עם סמל בית הספר שאינה גזורה והמכסה את חגורת המכנסיים.
לתקופת החורף פריט הלבוש העליון יהיה סווצ'ר/חולצה חלקה עם סמל ביה"ס (למעט מעיל חורף).
המעיל אינו תחליף לחולצת בית הספר. על התלמיד ללבוש חולצת בית הספר מתחת למעיל.
חולצות הקיץ והסווצ'רים יכולים להיות בצבעים שונים.
4.  בימי הזיכרון הממלכתיים נדרשים התלמידים להגיע בחולצה לבנה שאינה חשופה.  
5. לשיעורי חינוך גופני חובה להופיע בתלבושת ספורט מלאה: חולצת ספורט של בית הספר, מכנסי ספורט, נעלי ספורט.
 
חל איסור מוחלט על הגעה:
במכנסיים הקצרים מקו הברך.
באיפור ובעגילים בולטים.
בקבקבים, בנעלי פלטפורמות, בנעלי בית ובסנדלי ים.
עם עגילי פירסינג בפנים (ניתן לענוד עגילים על האוזן בלבד).
 
באחריות ההורים לוודא שהתלמיד יגיע לבית הספר בתלבושת תקנית ובהופעה הולמת.
כניסה למתחם המגודר של בית הספר תאושר רק בהופעה תקנית והולמת.
  
ההפרה: הגיע התלמיד לבית הספר ללא התלבושת הייצוגית ו/או בהופעה בלתי הולמת.
תגובה לאחר הפרה ראשונה:
א. שיחת בירור
ב.  יידוע ההורים.
 
תגובה לאחר הפרה שנייה:
א. שיחת בירור
ב. ביום למחרת יושעה התלמיד ליום אחד.
ג. יידוע ההורים.
 
 
תגובה לאחר הפרה שלישית:
א. זימון התלמיד והוריו לשיחה בביה"ס.
ב. הצוות החינוכי ישקול תגובתו בכפוף  לחוזר מנכ"ל.
 
ז. התנהלות תקינה של שיעורים
תלמיד המפריע להתנהלות תקינה של שיעור אינו מכבד את עצמו, את חבריו הלומדים עימו, את המורה המלמד ומגלה חוסר אחריות לסביבה.
 
ניהול תקין של שיעור  מותנה בשמירה על העקרונות הבאים:
*      קבלת המורה בקימה בתחילת השיעור.
*      קבלת המנהלת בקימה בעת כניסתה לשיעור.
*      תרבות הדיבור והתנהגות נאותות.
*      שימוש נכון בציוד לימודי (ספרים, מחברות, כלי כתיבה וכו'..)
*      כיתה נקיה ומסודרת
*      אין ללעוס מסטיק במהלך השיעור.
*      בימות הקיץ, התלמיד רשאי לשתות מבקבוק  בלבד במהלך השיעור.
 
שימוש בטלפונים ניידים
חל איסור מוחלט על צילום בשטח בית הספר באמצעות הטלפון הנייד.
במהלך השיעורים הטלפון הנייד יהיה כבוי ויימצא בתיק התלמיד.
 
ההפרה: התעסקות בטלפון  ו/או נשמע ממנו צלצול במהלך השיעור.
תגובה בעקבות הפרה ראשונה:
יילקח המכשיר ע"י המורה, יופקד אצל ממונה הבית,  ויוחזר לתלמיד בתום יום הלימודים.
 
תגובה בעקבות הפרה שנייה:
המכשיר יוחזר לאחר שלושה ימים. 
תגובה בעקבות הפרות חוזרות:
הצוות החינוכי ישקול תגובתו כולל השעייה מבית הספר בכפוף לחוזר מנכ"ל.
הפרה: הפרעה להתנהלותו התקינה של השיעור
א.  תלמיד המפריע יוצא מן הכיתה לזמן קצר של 10 דקות וימתין ליד הכיתה.
ב. תלמיד המפריע באופן חריג יוצא מהכיתה לשיעור שלם, ויתקיים בירור עם מחנך הכיתה
  ומרכז השכבה, והמורה המלמד.
ג. עפ"י שיקול דעתו של הצוות החינוכי, יוזמנו התלמיד והוריו לשיחה ויחתמו על חוזה
   המחייב התנהגות תקינה בשיעורים.
במקרים של בעיות משמעת ואירועים המפרים משמעת במהלך השיעור, הטיפול יהיה באחריות המורה המעורב/ המלמד בכיתה.
  
ח. היפגעות תלמידים וביטוח אישי
ח1. ביטוח אישי
על פי הסדר ארצי, תלמידי בית הספר מבוטחים במקרה של פגיעה בדרכם לבית הספר, בזמן שהותם בבית הספר ובדרכם הביתה.
תלמיד הנפגע בתחום בית הספר או בפעילות מטעמו, מתבקש לדווח מיידית למנהלן בית הספר.
נציג מטעם בית הספר ימלא דו"ח תאונה וידווח לרשויות.
 
ח2. ציוד אישי
על כל תלמיד לשמור על רכושו ועל רכוש הזולת. אנו ממליצים לא להביא לבית הספר חפצי ערך.
בית הספר אינו אחראי לאובדן ציוד או לכל נזק אחר שייגרם לחפצי התלמידים.
אין ביטוח למשקפיים או לכל ציוד אחר.
 
מלגות
לרשות בית הספר עומדת קרן מלגות המנוהלת על ידי בית הספר ונציגות הורים.
המלגות מיועדות לתלמידים הזקוקים לעזרה בהוצאות הקשורות ללימודים, כמו: ספרי לימוד ועזר, מכשירי לימוד, פעילויות חברה וטיולים.
לבקשת מלגה יש למלא טופס, המצוי בהנהלת חשבונות ולצרף צילומים  של המסמכים הנדרשים.
בקשות אשר לא תמולאנה בקפידה, ולא יצורפו אליהן הטפסים הנדרשים, לא תועלינה לדיון בועדת המלגות.
 
בחינות וציונים
הציון מבטא את הישגי התלמידים לאורך כל תהליך הלמידה.
בתחילת השנה יקבלו התלמידים נוסחה המפרטת את מרכיבי ההערכה: מבחנים, מבדקים, פורטפוליו, תוצרים מגוונים אחרים והערכת המורה את תפקוד התלמיד.
 
טוהר הבחינות
כללי התנהגות נאותים בזמן הבחינה:
1. הבחינה נועדה לבדוק את ההישגים האישיים; לכן, בזמן הבחינה יש לעבוד באופן עצמאי בלבד.
   אסור להיעזר בחבר לשם קבלת ידע כתוב או מידע בעל פה.
   אסור לעזור לנבחנים אחרים גם אם הם יוזמים פניה. יש לזכור כי שמירה על טוהר הבחינות הינה באחריות הבלעדית של התלמיד.
2. בזמן הבחינה ישרור בכיתה שקט מוחלט. הדיבור מותר רק על ידי הרמת יד ובאישורו של המורה המשגיח.
3. אין להכניס לבחינה חומר עזר, ספרים, מחברות, פתקים וכדומה למעט חומר עזר שהותר  לשימוש על ידי המורה הבוחן. כל החומרים הנוגעים לבחינה ואשר לא אושרו לשימוש
   יהיו מאוחסנים בתיק סגור באופן שלא ניתן לראותו ולהוציאו. חומר שלא אושר לשימוש ויימצא על השולחן יחשב כהפרה של כללי טוהר הבחינות. כל חומר שהוכן מראש לצורך
  העתקה, לרבות כתיבת מידע על שולחנות, "הכנת שליפים", חריטת מידע על דפים שהוכנו בבית, כתיבת מידע על חלקי גוף ויד וכו' או שימוש בטלפון סלולרי, יחשב כהפרה של נהלי טוהר הבחינות. 
4. טלפונים ניידים יהיו כבויים ומאוחסנים בתיקים לאורך כל זמן הבחינה ללא אפשרות להוציאם.
5. לאחר סיום הבחינה יש למסור למורה המשגיח את הדפים ולוודא ששם התלמיד רשום עליהם.
   התלמידים שסיימו, נשארים בכיתה וחלים עליהם כל כללי ההתנהגות בזמן בחינה המפורטים בסעיפים אלה.
עזיבת חדר הבחינה באישור המורה המשגיח בלבד!
ההפרה: לא שמר התלמיד על התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.
תגובה בעקבות ההפרה:
א. פסילת הבחינה/ הבוחן/העבודה, יידוע ההורים וכן התלמיד יחויב להגיש עבודה בנושא טוהר הבחינות.
ב.  תלמיד שנתפס בהעתקה ציונו יהיה אפס ולא יורשה לגשת למועד ב' לשיפור הציון כמו כן, ציון זה יכלל בשקלול הציונים לתעודה במקצוע.
ג. הערה הנוגעת לטוהר הבחינות תירשם בתעודה.
ד. מקרה של העתקה במהלך בחינת בגרות ביה"ס ינהג בהתאם לחוזר מנכ"ל בנדון.
ה. בכל מקרה של העתקה במבחן בגרות חלה על ביה"ס חובת דיווח לאגף הבחינות.   הטיפול  במקרה יועבר למטה משרד החינוך ( האגף לחינוך העל-יסודי) אגף הבחינות.
 
סוגי בחינות / מבדקים
בחינה
הבחינה כוללת חומר שנלמד במהלך תקופה ארוכה. יש להגדיר את חומר הבחינה שבוע לפני מועד קיומה.
הבחינות מתקיימות עפ"י לוח בחינות מסודר המתפרסם בתחילת כל רבעון.
בוחן
הבוחן מקיף כמות של שיעור אחד עד שלושה שיעורים.
משך הבוחן עד 25 דקות.
יש להודיע  קיום בוחן, לפחות שלושה ימים מראש.
מבדק
בודק את הנלמד בשיעור האחרון או את שיעורי הבית.
משך המבדק 15 דקות.
בחינות התאמה/השלמה
בחינה הבודקת את התאמת התלמיד לרמת לימוד המבוקשת על ידו.
בחינה מתקנת
בחינה  המאפשרת לתלמיד לתקן ציון שלילי במקצוע שהלימוד בו חובה והסתיים.
 הבחינה מיועדת לתלמידי יא' יב'.
 
היעדרות לפני בחינה
תלמיד שנעדר  ביום שלפני הבחינה  או מספר שעות שקדמו לה, ייגש לבחינה וייבחן.
הבחינה תיבדק רק אם יצדיק התלמיד את היעדרותו תוך שבוע מיום חזרתו לבית הספר.
המורה המקצועי ידווח למחנך הכיתה, על מנת לאפשר מעקב רציף אחר התנהגותו התקינה של התלמיד בנושא הנוכחות לפני הבחינות.
והיה אם היעדרויות התלמיד טרם בחינות, חוזרות ונשנות, יתקיים בירור עם התלמיד והוריו וזאת באחריות מחנך  הכיתה.
 
לוח בחינות 
לוח הבחינות מתפרסם בתחילת כל רבעון ונקבע על ידי מרכז השכבה. כל שינוי יתואם ויאושר על ידי מרכז השכבה. לא יקבעו יותר משלושה מבחנים לשבוע.
לוח הבחינות מפורסם במשוב ובאתר בית הספר.
תינתן בחינה אחת בלבד ליום.
ההודעה על חומר המבחן תימסר לתלמידים שבוע לפני קיום הבחינה.
 
ציונים
ציונים שוטפים מדווחים במשוב.
ציון שנתי
הציון השנתי מורכב מחיבור משוקלל של שתי המחציות.
אם חל שיפור משמעותי בהישגי התלמיד, ניתן להעלות את ציונו.
ציון שנתי בשנת ההגשה לבחינות הבגרות במועד קיץ (בשכבות י' - יא' - יב'):
א.  40%  ציון מחצית א'.
      60%  ציון מחצית ב'.
 
ב.   25% ציון שנתי של השנה הקודמת לבחינה.
     75% ציון שנתי של שנת ההגשה ומועדה, כמפורט לעיל.
 
בחינות מועד ב'
בחינות מועד ב' מתקיימות פעמיים בשנה (לקראת סוף המחצית ), עפ"י לוח זמנים בית ספרי המתפרסם ברבים.
בחינות מועד ב' תתקיימנה אך ורק באופן מרוכז במועדים שיקבעו.
אין לקיים בחינות מועד ב' שלא במועדים הללו.
 
מי זכאי להיבחן בבחינה מועד ב'?
א. תלמיד זכאי להיבחן במועד ב' במידה והיעדרותו מבחינת מועד א' היתה מוצדקת וזאת כנגד הצגת אישורים מתאימים תוך שבוע מיום חזרתו לבית הספר, קרי – אישור רפואי מרופא בלבד, הזמנה לאירוע משפחתי או אירוע משפחתי טרגי, או אישור על צו גיוס או גיבוש.
    כל מקרה אחר שאינו מצויין לעיל, ייבחן ע"י מחנך הכיתה.
ב. תלמיד המבקש לתקן/ לשפר ציון,  יפנה למורה המלמד.  היענות לבקשה נתונה לשיקול דעתו של המורה המלמד.  (אם קיבל 56 ומטה או מקרה חריג).
ג. תלמיד רשאי לערער על קביעתו של המורה המלמד ולהגיש ערעור בכתב אל  רכז המקצוע.
 
שיקלול הציון:
הציון האחרון קובע.
כיצד נרשמים לבחינות מועד ב'?
א. התלמיד יתאם עם המורה המקצועי את זכאותו למועד ב', המורים המקצועיים יגישו לרכזי המקצוע רשימות מעודכנות של התלמידים הנבחנים + מבחנים משוכפלים לבחינה עפ"י מספר התלמידים.
    תהליך זה מתבצע בפרק הזמן שבין שבועיים ועד שבוע לפני מועד קיומן של בחינות מועד ב' בכל מחצית.
 
 על רכז המקצוע להיערך בהתאם:
1.  שיבוץ המורים להשגחה בכיתות.
2. מיקום הבחינה בתיאום עם מזכירת המערכת.
3. פרסום מועד הבחינה, משך הבחינה ומיקומה בכניסה לבית הספר שעתיים לפני הבחינה.
4. העברת רשימות התלמידים הנבחנים לרכזי השכבות.
 
ספריית בית הספר – מרכז המשאבים
נהלי השאלת ספרים
כל ספרי הקריאה ניתנים להשאלה לתקופה  של שלושה שבועות.
ספרי עיון ולימוד ניתנים להשאלה לתקופה קצרה.
מילונים, אנציקלופדיות וספרים אחרים שנמצאים בספריה בעותק אחד לא ניתנים להשאלה.
התלמידים מתבקשים להקפיד על נהלי ההשאלה ועל כללי ההתנהגות המפורטים בכניסה לספרייה. נזק או איחור בהחזרת ספר יביאו להטלת קנס כספי ועלולים לעכב קבלת תעודה.
 
שעות הפתיחה של הספרייה –
בימים א – ה'   07.45 – 16.00          ביום ו'   07.45 –12.30
 
 
קשר עם ההורים
מעורבות ההורים בנעשה בבית הספר והקשר הרצוף עם המורים חשובים ביותר לקידום התלמידים.
אנו מזמינים אתכם ההורים לפנות אלינו לעיתים מזומנות, כדאי לתאם את הפגישות מראש על מנת שנוכל להיערך עם המידע הדרוש.
 
חוזר המפרט את שעות הקבלה של המורים יחולק במפגש הכיתתי הראשון.
מידע יועבר להורים באמצעות התלמידים ובאחריותם, וכן באמצעות המשו"ב ואתר בית הספר.
במקרה יוצא דופן יישלחו מכתבים באמצעות הדואר.
 
כתובת אתר בית הספר:
http://portal.k12.il/beer-sheva/itzhak-reger  ניתן לקבל בו מידע שוטף.
 
תיקו האישי של התלמיד מלווה אותו במהלך כל שנות לימודיו בבית הספר
ומשקף את התנהלותו הלימודית והחברתית, לחיוב ולשלילה. לפיכך קיימת
חשיבות רבה לתיעוד שיטתי ומדוקדק.
 
 
 
                                                                                   בברכה
                                                                                  ע נ ת  ק ו ר ן
                                                                               מנהלת בית הספר
 
הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל יסודי עפ"י חוזר מנכ"ל נובמבר 2007 , חשוון תשס"ח
1.מהות השיטה ועקרונותיה
בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מירבי של 100 נקודות.
הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים.
א. הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכו'.
ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד לאורך מועד למידה כפי שהוא מוגדר בבית הספר (מחצית, שליש וכדומה)
    ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי מפתח חישוב שיובא בהמשך.
 
על המורה לחבר את שני הציונים: הציון האקדמי וציון הנוכחות, והמספר שיתקבל הוא ציונו של התלמיד במקצוע.
החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה.
 
2. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות
התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון  את היעדרויותיהם. יחד עם זאת,יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן    
כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל מועד למידה, כמפורט להלן: 
א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים, היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, דוד וכו') – יום אחד.
ב.היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה – יום אחד.
ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).
ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכדומה – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר. 
ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכדומה).
ו. היעדרות בשל מבחן תיאוריה ראשון ומבחן מעשי ראשון בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
ז. היעדרות בשל אישפוז / בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
 
בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה
היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לתת ציון נוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), היעדרויות תגרומנה להפחתה בציון. 
3. אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע:
מרכיב הנוכחות מחושב ביחס למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע -"יחידת למידה שבועית.
תלמיד שלא נעדר כלל ותלמיד שנעדר עד "יחידת למידה שבועית", אחת – ציונם בנוכחות אפס.
תלמיד שנעדר מעל "יחידת למידה שבועית" אחת ועד שתי יחידות – ציונו 5- ,כלומר: מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.
על כל צבירה של היעדרות מ- "יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה 2.5 נקודות.
4.חישוב הציון הסופי במקצוע: על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי והציון בנוכחות לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.
תלמיד שלא נעדר כלל  או נעדר מ- "יחידת למידה שבועית" אחת, ציונו הסופי יהיה זהה לציון האקדמי שניתן לו.
היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.
ציונו של תלמיד שנעדר 5 "יחידות למידה שבועיות" ומעלה יהיה שלילי.
 
דוגמאות
א. בהיסטוריה לומדים 4 שעות שבועיות. תלמיד צבר במשך תקופת המחצית 6 היעדרויות
    בלתי מוצדקות ועוד 4 היעדרויות מוצדקות. כמו כן, הציון האקדמי שלו הוא 78 .
    להלן אופן חישוב הציון שלו בהיסטוריה:
-          הציון האקדמי = 78 .
-          ציון הנוכחות = 5- (התלמיד נעדר ללא הצדקה מ- "יחידת למידה שבועית" וחצי.
-          הציון הסופי = 73 .
ב. בתנ"ך לומדים 3 שעות שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות.
    הציון האקדמי שלו הוא 60 .
    להלן אופי חישוב הציון שלו בתנ"ך:
-          הציון האקדמי = 60 .
-          ציון הנוכחות = 7.5- (התלמיד נעדר מ- 3+ "יחידת למידה שבועיות").
-          הציון הסופי = 52.5 .
ג. בגיאוגרפיה לומדים שעתיים שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות.
   הציון האקדמי שלו הוא 98.
   להלן אופן חישוב הציון שלו בגיאוגרפיה:
-          הציון האקדמי = 98 .
-          ציון הנוכחות = התלמיד נעדר מ- 5 "יחידות למידה שבועיות", ולכן ציונו במקצוע יהיה שלילי.